Sąlygos ir taisyklės

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – MB Liutauras Viktorinas, įmonės kodas 305566005, adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-
08105 Vilniu, kurios prekės ir paslaugos yra parduodamos internetinėje svetainėje

www.liutaurasviktorinas.com ir kuri yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.
1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra
apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas internetinėje svetainėje
www.liutaurasviktorinas.com.
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui
www.liutaurasviktorinas.com internetinėje svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi internetinėje svetainėje www.liutaurasviktorinas.com
rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo
paskyra.
1.6. Svetainė – internetinė svetainė www.liutaurasviktorinas.com
1.7. Vebinarų puslapis – Užsakovo administruojama platforma, kurioje Pardavėjas talpina Pirkėjo įsigytus
nuotolinius vebinarus ir su jais susijusią informaciją ir atlieka vebinarų ir kitų su vebinarais susijusių
paslaugų ir prekių pardavimo Pirkėjams veiklą.
1.8. Vebinaras, pranešimas, seminaras ar kitos formos edukacinis užsiėmimas, kurį įsigyja Pirkėjas ir
kuris vyksta gyvai ir/arba tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše.
1.9. Registracijos puslapis – Užsakovo administruojama platforma, kurioje Pardavėjas suteikia galimybę
rezervuoti gyvų ir/arba nuotolinių konsultacijų laiką ir atlieka konsultacijų ir kitų su konsultacijomis
susijusių paslaugų ir prekių pardavimo Pirkėjams veiklą.
1.10. Konsultacijos – Individualios konsultacijos, kurioms galima registruotis internetinėje svetainėje
www.liutaurasviktorinas.com ir/arba svetainėje nurodytais kontaktais, kurias suteikia Pardavėjas. Jas
įsigyjusiam Pirkėjui pasirinktinai yra suteikiamos gyvame susitikime arba nuotoliniu būdu.
1.11. Parduotuvės puslapis – Užsakovo administruojama platforma, kurioje Pardavėjas talpina Pirkėjo
įsigytus nuotolinius mokymus ir/arba praktinius užsiėmimus ir su jais susijusią informaciją ir atlieka
nuotolinių mokymų ir/arba nuotolinių praktinių užsiėmimų ir kitų su jais susijusių paslaugų ir prekių
pardavimo Pirkėjams veiklą.
1.12. Nuotoliniai mokymai ir/arba nuotoliniai praktiniai užsiėmimai kuriuos įsigyja Pirkėjas ir kurie vyksta
gyvai ir/arba tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše.
1.13. Prekės ir/arba paslaugos – internetinėje svetainėje www.liutaurasviktorinas.com esantys virtualūs
produktai: Vebinaras, pranešimas, seminaras ar kitos formos edukacinis užsiėmimas, kurį įsigyja Pirkėjas
ir kuris vyksta gyvai ir/arba tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo
įraše, Nuotoliniai mokymai ir/arba nuotoliniai praktiniai užsiėmimai kuriuos įsigyja Pirkėjas ir kurie vyksta
gyvai ir/arba tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše, kuriuos
galima įsigyti svetainėje www.liutaurasviktorinas.com ir už kuriuos yra sumokama nustatyta suma, o
mokėjimas atliekamas banko kortele, pavedimu arba per mokėjimų sistemą.
1.14. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo
užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.

BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Pirkėjas prieš darydamas užsakymą turi pažymėti varnelę ir patvirtinti, kad yra susipažinęs su
Pirkimo-Pardavimo taisyklėmis ir kad su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims
privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar

paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su
pirkimu – pardavimu svetainėje www.liutaurasviktorinas.com susijusios sąlygos.
2.2. Pirkimo metu nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam
tikromis išimtimis. Pirkėjui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas
Taisyklėse, yra privalome gauti išankstinį Pardavėjo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai
pakeistos ar papildytos šios Taisyklės.
2.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisykles skelbiamos
svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, išskyrus atvejus,
kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su svetainėje www.liutaurasviktorinas.com viešai paskelbta Pardavėjo
Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir
svetainėje skelbiamos Privatumo politikos.
2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu
paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą
Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS
3.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ir paslaugas internetinėje svetainėje www.liutaurasviktorinas.com,
sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo
įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta
tvarka.
3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą įvykdo visus užsakymo žingsnius ir pateikia
užsakymą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir
sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant
pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu bei interneto naršyklėje.
3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta
tvarka.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas www.liutaurasviktorinas.com internetinėje svetainėje
Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių,
Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.4. Pirkėjas sudarydamas Pirkimo-pardavimo sutartį ir pasirinkęs dalinį apmokėjimą, įsipareigoja
padengti likusias įmokas ne vėliau kaip per mėnesį. Negavus apmokėjimo laiku, Pardavėjas turi teisę
informuoti Pirkėją el. paštu, telefonu ir negavus atsakymo arba Pirkėjui ignoruojant pranešimus, pradėti
skolos išieškojimo procedūrą ir perduoti duomenis skolų išieškojimo įmonei.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, laikantis šių
Taisyklių ir Privatumo politikos.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių,
Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui
keliamas pareigas.
5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka
arba delsia sumokėti įmoką už įsigytas prekes ar paslaugas.

APMOKĖJIMO TVARKA
6.1. Prekių ir paslaugų kainos www.liutaurasviktorinas.com svetainėje nurodomos eurais, įskaitant tuo
metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi. Jei Svetainėje
pateikiami kvalifikacijos kėlimo mokymai, jiems PVM pagal LR teisės aktuose įtvirtintas įstatymų
nuostatas netaikomas.
6.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti bankine kortele, pavedimu ar elektronine
bankininkyste.
6.3. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba paslaugas.
6.4. Pirkėjas, norėdamas gauti Sąskaita-faktūrą, turi susisiekti su Pardavėju el. paštu
info@liutaurasviktorinas.com
6.5. Pirkėjui pageidaujant gali būti išrašyta sąskaita faktūra ne jo vardu, o įmonei ar kitai įstaigai. Tokiu
būdu sąskaita išrašoma ir išsiunčiama Pirkėjui jo nurodytu el. pašto adresu.

PREKIŲ / PASLAUGŲ PRISTATYMAS
7.1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai vebinarai svetainėje www.liutaurasviktorinas.com ir visa jų medžiaga tampa
prieinama Pirkėjui, Paslaugos teikėjo nurodytoje Paskyroje. Pirkėjas gavęs informacinį laišką, gali
prisijungti, nurodytoje svetainėje iš karto po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už paslaugą. Vebinarų
įrašai ir kita su Pirkėjo įsigytais Vebinarais susijusi medžiaga yra prieinama Vebinarų svetainėje ribotą
laiką, kol Paslaugos teikėjas neištrina arba ji nėra panaikinama pasibaigus laikui. Vebinarų galiojimo
laiką nustato Pardavėjas.
7.2. Prisijungimo informaciją prie Vebinarų puslapio Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą el.paštą.
7.3. Visos užklausos pateikiamos el. paštu info@liutaurasviktorinas.com. Visos užklausos atsakomos per
24 val. nuo užklausos pateikimo, darbo dienomis.

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA.
8.1. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka.
8.2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas
neįvykusiu.
8.3. Jei Svetainėje Pirkėjams yra suteikiama pinigų grąžinimo garantija, Pirkėjas gali ja pasinaudoti per
nurodytą laikotarpį nuo tos dienos, kada padaro pavedimą/apmokėjimą. Tokiu atveju Pirkėjui yra

grąžinama visa jo sumokėta suma ir nutraukiama sudaryta Pirkimo-Pardavimo sutartis bei prisijungimai
prie Mokymų svetainės.
8.4. Pinigai gali būti grąžinami per 14 d.d. tik tuo atveju jeigu Pirkėjas įrodo, kad įsigytų Vebinarų turinys
neatitiko skelbiamos informacijos. Pardavėjas turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, jei Pirkėjas neįrodo,
kad jo įsigytų Vebinarų turinys neatitiko Pardavėjo skelbiamos informacijos apie juos, pateikiamos
Vebinarų apraše bei kitais Pirkėją pasiekiančiais informacijos sklaidos būdais.
8.5. Visais kitais atvejais pinigai nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria atskirai.

ATSAKOMYBĖ
9.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis www.liutaurasviktorinas.com svetaine.
Autorinės vebinarų, pranešimų, seminarų ar kitos formos edukacinių užsiėmimų ir/arba nuotolinių
mokymų, nuotolinių praktinių užsiėmimų, kuriuos įsigyja pirkėjas ir kurie vyksta gyvai ir/arba tiesioginėje
transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše, medžiagos filmavimas, įrašymas ar
kitoks kopijavimas ir perdavimas tretiesiems asmenims yra neteisėti veiksmai, už kuriuos Pirkėjui gresia
atsakomybė pagal LR įstatymus.
9.2. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis www.liutaurasviktorinas.com svetaine gali būti
sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie Paskyros.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio)
saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog
Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis
Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu, vykdoma Svetainėje nurodytais
kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas komunikaciją susijusią su prekėmis ar paslaugomis vykdo kitais
būdais, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite visas naujienas pirmieji

Tik naujienlaiškio prenumeratoriai gaus išskirtinius pasiūlymus ir slaptus Liutauro laiškus, kupinus išminties ir motyvacijos, visapusiškos pusiausvyros kūrimui ir palaikymui.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top